Groups

Lịch Sử Và Tinh Thần Nhóm Mân Côi - Giờ Của Kinh Mân Côi

1. Sự kiện hay cú sốc vào năm 1953

Vào năm 1953, một sự kiện xảy ra sẽ mang tính quyết định đối với các Nhóm Mân Côi. Chúng tôi đọc thấy sự kiện quyết định này trong hội nghị được tổ chức vào ngày 12/03/1989:

“Năm 1953 (tháng tư?), cha Nicolas mời tôi vào phòng làm việc của ngài. Cuộc trò chuyện giữa tôi và ngài đã làm thay đổi cuộc sống của tôi. Ngài lập tức yêu cầu tôi nắm giữ vai trò điều phối việc đọc Kinh Mân Côi tại Toulouse.

Vietnamese

Commissaire au Pèlerinage du Rosaire

Un peu d'histoire

En 1909, l'année qui suit la création du Pèlerinage du Rosaire, un groupe d'hommes appartenant à l'Hospitalité du Rosaire est affecté au service d'ordre du Pèlerinage. Ce sont les premiers commissaires. Portant des bretelles de brancardier, ils s'en distinguent par un brassard sur lequel est brodé le mot « commissaire », ce qui leur confère une certaine autorité auprès des pèlerins.

French

Lịch Sử Và Tinh Thần Các Nhóm Mân Côi - Thời Đại Truyền Giáo Của Người Giáo Dân

Bây giờ chúng ta hãy đề cập đến lời tự ngôn về sứ vụ truyền giáo, sự lựa chọn thứ hai của chúng ta: cha J. Eyquem mang lấy nỗi lo âu về ơn cứu độ tha nhân trong tư cách đứa con xứng đáng của thánh Đa Minh.

Chúng ta hãy đề cập đến vấn đề này dưới ba góc cạnh: hứng khởi thuở ban đầu, tìm giải pháp và việc tiếp cận với tông đồ giáo dân.

1. Hứng khởi thuở ban đầu

1/ Vào năm 1945, về sự thích nghi và tổ chức sứ vụ

Vietnamese

Lịch Sử Và Tinh Thần Các Nhóm Mân Côi: - Công Bố Tin Mừng Cho Người Nghèo

1. Một chọn lựa cơ bản

Mối quan tâm ưu tiên đối với người nghèo có nguồn gốc của Các Nhóm Kinh Mân Côi. Sự lựa chọn ưu tiên này thường xuyên được xem xét lại. Ví dụ, trong một mục báo “Cahiers Marials” năm 1962, người ta có thể đọc:

Vietnamese

La place du chapelet au Pèlerinage du Rosaire

Comme son nom l’indique, le Pèlerinage du Rosaire est lié à cette belle prière ! À l’origine de ce pèlerinage à Lourdes, on retrouve les dominicains et les Associés du Rosaire. Les confréries étaient de petites équipes qui se réunissaient soit à la maison, soit dans leur église paroissiale pour méditer et prier le chapelet. Les liens qui se tissaient à travers la prière se manifestaient alors en solidarité fraternelle, tout à la fois soutien spirituel et matériel.
French

Pages

Subscribe to Groups