Tonga nofo i Jesoa, ary tonga am-boninahitra!

Laharana faha 415 MD 266 - desambra 2016

 

Izany no hafatra ampitain’ ny Fiaviana sy ny Noely. Izany koa no fanantenantsika.Tantarain’ ny Evanjely ny lalàna nizoran’ i Jesoa tany amin’ ny Tanin’ ny Fahamasinana hihaona amin’ ireo mpanota ary hitady ireo ondry very. Manome fanantenana ny fahatongavany am-boninahitra indray izao fahatongavany eto anivontsika izao. Satria nahafoy ny ainy teo amin’ ny lakroa Izy hanavotana antsika, ary ny marainan’ ny Paka dia natsangan’ Andriamanitra tamin’ ny maty ka nampidiriny any amin’ ny voninahiny. Noho izany, ny fiainan’ i Jesoa manontolo dia manambara ny famindrampon’ Andriamanitra tsy misy fetra, izay nanavotra antsika mba hampidiriny any amin’ ny voninahitry ny fanjakany. Izany no fiantsoan’ Andriamanitra antsika: miaina miaraka aminy any amin’ ny voninahitry ny fitiavany.

Indro tonga ny andro hiravoravoana! Mangataka amintsika ny Papa François mba tsy hamela ny hafa handrombaka ny hafaliantsika. Hafalian’ ny Noely hifampizarana amin’ ny fianakaviana. Ary koa hafalian’ ny Fiaviana izay mitarika eo amin’ ny famindrampo ho any amin’ ny voninahitra. Hafaliana mahagaga ho antsika izay ondry very nahatongavan’ i Jesoa, namindrany fo ary navelany heloka.

Hafaliana vaovao satria tonga mpiasan’ ny famindrampo isika eo amin’ ny sehatra misy antsika.

Izany no safidin’ Andriamanitra ho antsika sy nisafidianany antsika.

Izany koa no mahafaly antsika manao “eny” ary mihira miaraka amin’ i Maria “Mankalaza ny Tompo ny fanahiko”.


Fr. Gilles Danroc, o.p.
Aômônie iraisam-pirenena

 

Équipes du Rosaire International
5, rue Destouches
F-37400 AMBOISE
FRANCE
Équipes International

EdR international - Malg
Malagasy