Eise Papp am Himmel

Eise Papp am Himmel,

däin Numm sief gehellegt.

Däi Räich soll kommen,

däi Wëll soll geschéien

wéi am Himmel sou op der Äerd.

Gëff eis haut eist deeglecht Brout,

verzei eis eis Schold,

wéi mer och deene verzeien,

déi an eiser Schold sinn.

Féier eis net an d'Versuchung,

mee maach eis fräi vum Béisen.

Amen.

Category:
Luxembourgish