Homilies

God knew – Dom Xavier Perrin OSB

God knew it well. He knew from the very beginning that men would not believe. He sent prophets, but they killed them. “He had still one other, a beloved son; finally he sent him to them.” But they came in the night “with lanterns and torches and weapons”, and they “seized and bound him”. They judged him. They delivered him in the hands of the political powers of the time. They mocked him and derided him. Finally, they had him crucified.

The Father knew it well. He knew from the very beginning that love has a price.

English

For the Assumption: a vision, a catechesis and a song – Dom Xavier Perrin OSB

To evoke Mary’s Assumption, the liturgy provides us today with a vision, a catechesis, and a song.

The woman in the light, “clothed with the sun, with the moon under her feet and on her head a crown of twelve stars”, is a stunning spectacle. All varieties of natural light are concentrated on and around this woman while she remains perfectly herself. She was the hidden one, the humble servant of Nazareth, the loving and silent mother of Bethlehem, the faithful follower of Jesus to the cross, the discrete mother of the Church on the day of Pentecost.

English

La Asunción de la Virgen María, camino de resurrección

Debido a su especial relación con su divino Hijo, María fue glorificada en cuerpo y alma al final de su vida terrena: toda ella fue resucitada. Como vemos, el dogma de la Asunción subraya algo muy importante: María está ahora al lado de su Hijo, en el Reino de los cielos, y sigue siendo la misma, exactamente la misma que estaba aquí en la tierra, en medio de la creación.

Spanish

Chúa Hiển Dung Củng cố Đức tin Các Tông Đồ - Vincente Trọng Đại, OP.

Trong Mùa Chay, Giáo Hội mời gọi chúng ta sống mầu nhiệm khổ đau bằng cách tham dự vào cuộc tử nạn của Chúa Giêsu, nghĩa là với tinh thần chấp nhận và tín thác trông cậy vào Chúa.

Chúa Hiển Dung đánh dấu thời điểm quyết định trong sứ vụ của Chúa. Đây là biến cô mạc khải vinh quang Ngài, nhằm khích lệ, củng cố niềm tin cho các tông đồ và tất cả những ai trung thành với ơn gọi của mình. Chúa Giêsu đem ba tông đồ tới chỗ ở riêng biệt trên núi cao, Ngài tỏ mình cho họ trong ánh sáng và vinh quang của Ngài là Thiên Chúa.

Vietnamese

Pages

Subscribe to Homilies