Homilies

Running on a Sunday morning

Two men are running in the early hours of a Sunday morning. They are not stressed bankers of the City trying to give some activity to their bodies by jogging uphill and downhill on one of the numerous and so pleasant paths of our lovely Island. Nevertheless these two also are full of stress, or rather anxiety. Theirs is not the stress of a coming burnout, but the anxiety of love.

English

L’ aujourd’hui de Noël

Hier nous avons entendu le début de l’Évangile de saint Matthieu. Dans la table des ancêtres de Jésus, Matthieu descend jusqu’à Abraham. Le début de l’Évangile de Jean que nous venons d’entendre, descend encore plus loin : il va jusqu’au commencement.
French

Vì yêu, Ngài đã chết để chúng ta được sống - Dom. Lê Đức Thiện, OP.

“Ngài vẫn yêu thương và yêu thương đến cùng” (Ga 13,1)

Trong cuộc sống của con người, không ai có thể sống mà không yêu, và cũng chẳng có niềm vui nào, hạnh phúc nào sánh được với niềm vui, niềm hạnh phúc vì được yêu. Tuy nhiên, dù niềm vui nơi tình yêu là tuyệt đối duy nhất, nhưng nó lại không thể không có khổ đau. Vì yêu chính là chết đi với mình, là khước từ sống trong mình, cho mình và nhờ mình, nhưng là sống cho người mình yêu và sống nhờ người mình yêu. Đó là sự đón nhận và cho đi.

Vietnamese

The Holy Eucharist: a mystery of light

One of the final gifts that Pope John Paul gave to the Church was his reflection upon the mystery of the Rosary and in particular his invitation to the Church to broaden the scope of our meditation. For Dominicans, who have a history of special devotion to the Rosary, the pope’s words have been embraced with enthusiasm, including the five new luminous mysteries.

English

Panny Marie Růžencové 2009

Milí čtenáři, modlitba, jak říká svatá Terezie, začíná, jakmile si uvědomíme, ke komu se vlastně chceme obracet. Pokud člověk jen pronáší slova a nezamyslí se na začátku nebo někdy jindy, třeba během dne, ke komu, že to mluví, nedá se říct, že by se modlil. Obrátit svou pozornost k Bohu, k němuž má můj proud myšlenek a citů směřovat, to se zdá být důležitou součástí modlitby, nepochybně i modlitby růžence. Proto je rozumné, že se na jeho začátku vyznává víra (Věřím v Boha…) a také se vzbuzují tři božské ctnosti (požehnaný plod života tvého Ježíš, v kterého věříme…, doufáme…, milujeme…).

Czech

Niềm Vui Phục Sinh - Phêrô Chu Ðinh Hoàng Nguyên, OP.

Giáo hội hôm nay cử hành màu nhiệm phục sinh nhằm hiện tại hóa biến cố Chúa sống lại cho mỗi người chúng ta.

Tin mừng Máccô hôm nay cho chúng ta biết Chúa đã sống lại thật, bằng chứng là ngôi mộ trồng, bằng chứng là có Thiên Thần báo tin, bằng chứng là Chúa đã hiện ra với bà Maria Mácdana.

Vietnamese

Pages

Subscribe to Homilies